System emerytalny w Niemczech

Na obecny system emerytalny w Niemczech składają się trzy filary:

 • Pierwszy filar ma charakter podstawowy, jest obowiązkowy i powszechny. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wcześniejszego wkładu w postaci składek odprowadzanych w okresie aktywności zawodowej.
 • Drugi filar stanowi uzupełnienie, konstytuowany jest przez zakładowe systemy emerytalne - Betriebsaltersvorsorge (BAV). Ich funkcjonowanie określone jest odpowiednimi przepisami, ale to pracodawcy decydują o ich stworzeniu. Jest to dobrowolna warstwa systemu emerytalnego.
 •  Trzeci filar również nie jest obowiązkowy, ma charakter prywatny. Polega na gromadzeniu środków pieniężnych przez pracownika, który ma do dyspozycji: produkty ubezpieczeniowe i bankowe, papiery wartościowe lub produkty funduszy inwestycyjnych, a także kapitał rzeczowy.
Do niedawna wiek emerytalny w Niemczech wynosił 65 lat, jednakże Bundestag przyjął ustawę przewidującą, że od 2012 roku na emeryturę będą mogły przechodzić osoby, które ukończyły 67 lat. „50 lat temu po przejściu na emeryturę pobierano świadczenia przez średnio 10 lat. Obecnie ludzie żyją znacznie dłużej, a okres pobierania emerytury wydłużył się do 17 lat, zaś w 2030 roku wzrośnie o kolejne trzy lata.

Obecnie na jednego emeryta przypada 3,2 pracujących, w 2030 roku ten stosunek wyniesie 1: 1,9 Zamykanie oczu przed tymi zjawiskami nie byłoby mądre. Musimy działać”, tłumaczył decyzję władz ówczesny wicekanclerz Franz Muentefering. Nowe rozwiązania legislacyjne obejmą obywateli urodzonych w 1947 roku i młodszych. Wyjątkiem są osoby, które płaciły składki na ubezpieczenie emerytalne przez 45 lat, będą one mogły przejść na emeryturę po ukończeniu 65 lat. Ponadto, niemiecki rząd wdraża program wspierania aktywności zawodowej seniorów. Dla bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, którzy podejmą pracę za niskie wynagrodzenie, przewiduje się dodatek z budżetu państwa. Obecnie pracuje jedynie 45% obywateli z grupy wiekowej 50- 65 lat.

Rechtschutz - Ochrona Prawna

Udowodnij Twoją rację bez obawy poniesienia ryzyka finansowego!
Ryzyko przegrania sprawy sądowej jest zawsze możliwe, nawet jeśli wierzysz w Twoją rację i prawo. Przegranie rozprawy niesie za sobą wysokie koszty sądu, radcy prawnego, adwokatów, biegłych sądowych, oraz rzeczoznawstwa. Aby nie bać się tych kosztów możesz się ubezpieczyć od ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung) Ubezpieczenie to pokryje koszty niezbędne dla reprezentowania interesów Twoich i Twojej rodziny na drodze sądowej.

Ochrona prawna obejmuje:
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • dochodzenie roszczeń ze stosunku prawa pracy 
 • obrona przed sądem w sprawach karnych kaucje za sprawy karne spowodowane za granicą (kredytowo) 
 • obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie 
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prawa własności np. nieruchomości 
 • Ochrona Prawna Kierowcy
 • Ochrona i pomoc prawna dla przedsiębiorców 
 • Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci:ubezpieczony, małżonek/małżonka ubezpieczonego, ich niepełnoletnie dzieci oraz niezamężne dzieci, do ukończenia nauki zawodu


Własna działalność a emerytura

Inaczej niż w Polsce, osoby prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech (tzw. Selbständige, Gewerbetreibende) nie mają obowiązku państwowego ubezpieczenia emerytalnego. Nie muszą odprowadzać składek do „Deutsche Rentenversicherung”, odpowiednika polskiego ZUS-u, ale nie nabierają również prawa do niemieckiej państwowej emerytury. O odpowiednie zabezpieczenie finansowe w wielu emerytalnym muszą zadbać sami.

To, że niemiecki system ubezpieczenia społecznego nie zapewni stabilności finansowej przyszłych emerytów, jest niemal pewne. Jest tego świadome samo państwo niemieckie, które już od niespełna 10 lat, poprzez rożnego rodzaju dotacje, wspiera obywateli w prywatnym oszczędzaniu na emeryturę. Jedną z form dotacji jest właśnie prywatne ubezpieczenie emerytalne Rürup-Rente (inna nazwa: Basis Rente).

Dlaczego ubezpieczenie emerytalne powinna mieć osoba prowadząca działalność gospodarczą w Niemczech?


Wielu przedsiębiorców płaci wysoki podatek dochodowy nie mając pomysłu na jego obniżenie, szuka inwestycji w rozwój firmy poprzez zakup dodatkowych pojazdów czy maszyn oraz tym samym nabywają dodatkowych zobowiązań finansowych. Jedną z możliwości uniknięcia podatku poprzez inwestycję w siebię jest właśnie fundusz emerytalny z korzyściami podatkowymi, czyli taki który możemy odliczyć od podatku. 
Elastyczność składki pozwala nam na dopasowanie jej do dochodu a tym samym umożliwia budowanie kapitału poprzez oszczędności podatkowe. 

Ulgi podatkowe

Dotacje państwowe do emerytury dla osób prowadzących działalność mają tutaj postać ulg podatkowych. Cześć składek ubezpieczeniowych można bowiem odliczyć od podatku, z roku na rok coraz więcej. W roku 2017 r. będzie można odliczyć 84% składek, w roku 2018 r. – 86%, i tak aż do roku 2025 r., kiedy będzie można odliczyć 100% składek ubezpieczeniowych.

Przykładowo, przeznaczając na Basis Rente 250 € miesięcznie, możemy odliczyć od podatku dodatkowo 3.000€ rocznie, co przy założeniu 30%-ej stopy podatkowej, daje nam oszczędność na poziomie 900€. Zamierzenie państwa jest przy tym takie, by osiągnięte w ten sposób oszczędności zostały również przeznaczone na przyszłą emeryturę.

Maksymalna kwota, którą można uwzględnić w rozliczeniu podatkowych w ramach tzw. Sonderausgaben (zaliczają się do tego również składki na państwowe ubezpieczenia emerytalne) wynosi rocznie 20.000€ dla osób samotnych i 40.000€ dla małżeństw. Jest to więc szczególnie atrakcyjne dla osób dobrze zarabiających.

Basis Rente ma najczęściej postać klasycznego ubezpieczenia emerytalnego lub ubezpieczenia opartego na funduszach gwarancyjnych. Pierwsza forma jest dla osób ceniących pewność. Gwarantuje ona na dzień dzisiejszy minimalne oprocentowanie gwarantowane ustawowo na poziomie 1,25% w skali roku (faktyczne wyniki takiego ubezpieczenie na przełomie ostatnich lat wahają się na poziomie 3-3,5%).

Elastyczne rozwiązania

W okresie oszczędzania ubezpieczenie Basis Rente jest bardzo elastyczne. Daje możliwość zmniejszania lub zwiększania wysokości składki, zawieszania wpłacania składki na pewien czas w przypadku problemów finansowych, jednorazowych dopłat (np. w wysokości prognozowanego podatku), czy wreszcie całkowitego zawieszenie wpłacania składek. W ostatnim przypadku zgromadzone dotychczas oszczędności pozostają na koncie klienta i zostają wypłacone razem z osiągniętym oprocentowanie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (67. rok życia).

Wielu Polaków zastanawia się nad sensem ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech, w przypadku gdy w krótszej lub dłuższej perspektywie maja zamiar wrócić do Polski. Również dla takich osób tego typu ubezpieczenie jest jak najbardziej atrakcyjne. Również po powrocie do Polski istnieje możliwość dalszego oszczędzania. Jeszcze prostsze stanie się to po wprowadzeniu w Polsce waluty Euro. Poza tym takie osoby mieszkając w Niemczech mają możliwość wykupienia ubezpieczenia na znacznie dojrzalszym niż polski rynku ubezpieczeniowym, w znacznie silniejszych finansowo towarzystwach ubezpieczeniowych. W kilkunasto- lub kilkudziesięcioletniej perspektywie oszczędzania jest to dużo bardziej istotne niż często przesadzone prognozy oprocentowania reklamowane obecnie przez niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie wypadkowe

Codziennie zadarza się 20.000 wypadków!!! Zabezpiecz sam siebie i swoją rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czy to w trakcie sportu, czy przy pracy domowej lub na ulicy, dlatego może przydarzyć się każdemu z nas ! Unfallversicherung oferuje Ci finansową ochronę, aby Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczyć koszty materialne spowodowane wypadkiem i ich następstwem. Ochrona ubezpieczenia wypadkowego obejmuje trwałe następstwa od nieszczęśliwych wypadków, przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń niezależnie od miejsca i chwili ich zajścia. Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych osób.

Dostosuj swoje potrzeby do oferty ubezpieczenia wypadkowego:
 • Unfall Profi: dla małych i dużych przedsiębiorców oraz ich rodzin
 • Unfall Start: dla młodych oraz aktywnych osób
 • Unfall Aktiv: dla rodzin bez dzieci, osób samotnych
 • Unfall Familie: dla rodzin oraz dla samotnie wychowywujących dzieci

Zakres ochrony podstawowej oraz świadczenia dodatkowe:
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenie z tytułu całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa
 • świadczenie za leczenie uciążliwe
 • świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
 • dieta szpitalna wypłacana za okres hospitalizacji
 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku
 • świadczenie z tytułu operacji plastycznej, zatrucia, infekcji oraz wiele innych...

Fakty o Riester Rente

Kilka faktów o Riester:  osoby dorosłe otrzymują dopłatę 175 Euro rocznie dzieci otrzymują dopłatę 300 Euro rocznie wkład własny możemy ...